Kỳ họp thứ 5

STT

Số văn bản

Trích yếu

Cơ quan ban hành

Ngày ký

Tòan văn

1 41 /BC-TA Báo cáo sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022  Tòa án nhân dân huyện 13/6/2022 Xem
2 121/BC-UBND
Báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 UBND huyện 15/6/2022 Xem
3 139/BC-CCTHADS 
Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự năm 06 tháng đầu năm 2022 Phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
 Chi cục THADS huyện 13/6/2022 Xem
4 162/BC-VKS Báo cáo của Viện trưởng VKSND huyện Thạnh Trị tại kỳ họp thứ 5 HĐND khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026  Viện kiểm sát nhân dân huyện 13/6/2022 Xem
5  439/TTr-UBND Tờ trình về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng năm 2022
 UBND huyện 14/6/2022 Xem
6  55/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị. Ban pháp chế  HĐND huyện 14/6/2022
Xem
7 120/BC-UBND
Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện Thạnh Trị năm 2021  UBND huyện 14/6/2022
Xem
8 118/BC-UBND Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2022  UBND huyện 14/6/2022
Xem
9 124/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
 UBND huyện 16/6/2022
Xem
10 125/BC-UBND Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
 UBND huyện 16/6/2022
Xem
11 119/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022  UBND huyện
14/6/2022
Xem
12 129/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, kế hoạch và một số giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn huyện Thạnh Trị
 UBND huyện
14/6/2022 Xem
13  59/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
 HĐND huyện 20/6/2022
Xem
14  60/BC-HĐND Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị
 HĐND huyện 20/6/2022
Xem
15  67/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện Thạnh Trị
 Ban KT XH  HĐND huyện 21/6/2022
Xem
16 280/TB-MTTQ-BTT Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng Chính quyền 06 tháng đầu năm 2022 tại kỳ họp lần thứ 5 – HĐND huyện Thạnh Trị, khóa XI
BTT UBMTTQVN huyện 15/6/2022
Xem
17 112/BC-UBND
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn huyện Thạnh Trị UBND huyện
09/6/2022
Xem
18  61/TTr-HĐND Tờ trình Dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023
HĐND huyện
20/6/2022
Xem
19  62/TTr-HĐND Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
HĐND huyện
20/6/2022
Xem
20 130/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022 UBND huyện 15/6/2022 Xem
21 450/TTr-UBND
Tờ trình về việc dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
UBND huyện
15/6/2022
Xem
22 451/TTr-UBND
Tờ trình về việc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý)
UBND huyện
15/6/2022
Xem
23  69/BC-HĐND  Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Ban pháp chế HĐND huyện  24/6/2022 Xem
24    Báo cáo tổng hợp ý kiến - kiến nghị của cử tri giải trình của các ngành, tại kỳ họp thứ 5  HĐND huyện  28/6/2022 Xem
25 492/TTr-UBND  Tờ trình điều chỉnh Nghị quyết Kinh tế - xã hội năm 2022  UBND huyện  01/7/2022 Xem
26 72/BC-HĐND  Báo cáo Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII, Nhiệm kỳ 2021 – 2026.  Ban Kinh tế - xã hội, HĐND huyện  01/7/2022 Xem
27 145/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn huyện Thạnh Trị UBND huyện
 30/6/2022 Xem
28 493/TTr-UBND
Tờ trình về việc bổ sung dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng UBND huyện
01/7/2022 Xem
29 494/TTr-UBND
 Tờ trình về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý) UBND huyện
01/7/2022 Xem
     NGHỊ QUYẾT  
 
 01  05/NQ-HĐND  Nghị quyết chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023  HĐND huyện  05/7/2022 Xem
 02  06 /NQ-HĐND  Nghị quyết Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026  HĐND huyện  05/7/2022 Xem
 03  07 /NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh chỉ tiêu Nghị quyết kinh tế - xã hội năm 2022   HĐND huyện  05/7/2022 Xem
 04  08/NQ-HĐND  Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022  HĐND huyện  05/7/2022 Xem
 05  09/NQ-HĐND  Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện Thạnh Trị năm 2021  HĐND huyện  05/7/2022 Xem
 06  10 /NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng năm 2022   HĐND huyện  05/7/2022 Xem
 07  11/NQ-HĐND Nghị quyết về bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
 HĐND huyện  05/7/2022 Xem
 08  12/NQ-HĐND  Nghị quyết về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, huyện Thạnh Trị (Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý)  HĐND huyện  05/7/2022 Xem
 09
 Biên bản Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND huyện  05/7/2022 Xem
 10    Bài phát biểu giải trình của Chủ tịch UBND huyện tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Thạnh Trị khóa XII
  Xem

THÔNG BÁO


VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH


SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 257630
Cơ quan chủ quản: HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: 02993 866 332 - Fax: 02993 866 100 - Email: vpubthanhtri@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn "HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.