Ủy ban nhân dân

Chủ tịch UBND huyện:
Ông: Trương Vũ Phương

Số điện thoại: 0939.545.484
Hộp thư điện tử: tvphuong@soctrang.gov.vn


    a) Phụ trách chung: Lãnh đạo, quản lý điều hành toàn diện các mặt công tác của UBND huyện, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại Điều 29 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

    b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây: 
    - Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn, 5 năm, hàng năm của huyện; quy hoạch vùng liên xã thị trấn thuộc huyện; quy hoạch phát triển các ngành thuộc lĩnh vực do Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo, điều hành, quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn; 
    - Điều hành chung lĩnh vực Tài chính - ngân sách; xây dựng cơ bản, đầu tư công; chỉ đạo kiểm tra cơ quan Thuế và các cơ quan được giao nhiệm vụ thu ngân sách  nhà nước trên địa bàn huyện; Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH; 
    - Công tác xây dựng chính quyền, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công chức, viên chức (cơ quan hành chính, sự nghiệp huyện); công tác thi đua khen thưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện; những vấn đề chung về công tác dân tộc, tôn giáo;
    - Công tác cải cách hành chính; Chương trình công tác và Quy chế làm việc của UBND huyện;
    - Công tác đối ngoại của UBND huyện;
    - Công tác đảm bảo an toàn giao thông. Trưởng Ban an toàn giao thông huyện;
    - Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội;
    - Công tác Thi hành án dân sự. Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện;
    - Công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí thực hành tiết kiệm.
    - Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng dân dụng, thương mại - dịch vụ;
    - Những vấn đề chung về công tác xây dựng nông thôn mới; Trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. 
    - Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;
- Xử lý văn bản hành chính có liên quan đến lĩnh vực phụ trách;
    - Những nhiệm vụ đột xuất, nhạy cảm phát sinh thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện; những giải pháp có tính chiến lược, quan trọng, đột phá thuộc chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện xét thấy cần thiết phải chỉ đạo; những vấn đề khác mà pháp luật qui định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
    - Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.
    c) Quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, ngành tỉnh, các huyện, thị xã thành phố, các cơ quan Đảng thuộc Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (đơn vị huyện Thạnh Trị), Ủy ban Mặt trận tổ quốc, một số cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn: Tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn huyện (các Ngân hàng); 

    d) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan:
    - Văn phòng HĐND & UBND huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, Phòng Nội vụ, phòng Kinh tế & Hạ tầng, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Chi cục Thi hành án dân sự.
    - Làm nhiệm vụ Trưởng các Ban Chỉ đạo có liên quan đến nhiệm vụ được phân công phụ trách (có danh mục kèm theo).
    - Làm thành viên các Ban chỉ đạo của tỉnh có liên quan đến lĩnh vực phụ trách (khi UBND tỉnh và các Sở ngành tỉnh có yêu cầu cơ cấu).


Phó Chủ tịch UBND huyện:
Ông: Lâm Hoàng Ninh

Số điện thoại: 0918.234.087
Hộp thư điện tử: lhninh@soctrang.gov.vn


    a) Phụ trách các công việc và lĩnh vực  như sau: 
    - Điều hành, giải quyết các công việc thường xuyên, xử lý văn bản hành chính có liên quan đến các lĩnh vực Nông nghiệp, Tài nguyên - môi trường, địa giới hành chính giải quyết khiếu nại - tố cáo, điện, khoa học và công nghệ.
    - Phụ trách lĩnh vực:  
    + Nông nghiệp và phát triển nông thôn; công tác phòng, chống, khắc phục và giảm nhẹ thiên tai;
    + Kinh tế tập thể, Hợp tác xã;
    + Xử lý các công việc thường xuyên về công tác xây dựng nông thôn mới.
    + Tài nguyên, môi trường; đất đai; đền bù giải phóng mặt bằng (kể cả qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất); thống kê. 
    + Lĩnh vực Điện, nước sinh hoạt; khoa học công nghệ.
    + Xử lý các công việc về công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch; làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

    b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

    c)  Quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn có liên quan đến lĩnh vực phụ trách: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi nhánh Điện lực, Xí nghiệp cấp nước, Chi cục Thống kê;

    d) Theo dõi chỉ đạo các cơ quan: 
    Phòng NN và PTNT (kể cả Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới), Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện. Quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các Trạm, Trại thuộc khối nông nghiệp, Hội nghề nghiệp trong lĩnh vực được phân công phụ trách.
    - Làm nhiệm vụ Trưởng các Ban Chỉ đạo có liên quan đến nhiệm vụ được phân công phụ trách.
    - Làm thành viên các Ban chỉ đạo của tỉnh có liên quan đến lĩnh vực phụ trách (khi UBND tỉnh và các Sở ngành tỉnh có yêu cầu cơ cấu).  Phó Chủ tịch UBND huyện:Ông: Sơn Sương
Số điện thoại: 0918.124.310
Hộp thư điện tử: ssuong@soctrang.gov.vn


    a) Phụ trách các công việc và lĩnh vực  như sau: 

    - Giải quyết các công việc thường xuyên, xử lý văn bản hành chính có liên quan đến lĩnh vực văn hóa xã hội; 
    - Phụ trách các lĩnh vực: 
    + Giáo dục và đào tạo; quản lý nhà nước đối với các trường THPT trên địa bàn;
    + Văn hóa - Thông tin, Thể dục - thể thao; sự nghiệp Truyền thanh; thông tin truyền thông;
    +  Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; Dân số kế hoạch hóa gia đình;
    +  LĐ - TB & XH; Dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo trợ xã hội; Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế và các vấn đề xã hội khác
    + Thanh niên, gia đình và trẻ em;
    +  Giải quyết công việc về công tác dân tộc, tôn giáo - tín ngưỡng theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch;
    - Quản lý nhà nước về  Tư  pháp, Hành chính - tư pháp, bổ trợ tư pháp.
    b) Quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với các cơ quan Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức Hội, Đoàn thể cấp huyện, một số cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn có liên quan đến lĩnh vực phụ trách: Bảo hiểm xã hội, Bưu điện, Trung tâm Viễn thông.  
    - Làm nhiệm vụ Trưởng các Ban Chỉ đạo có liên quan đến nhiệm vụ được phân công phụ trách. 
    - Làm thành viên các Ban chỉ đạo của tỉnh có liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách (khi UBND tỉnh và các Sở ngành tỉnh có yêu cầu cơ cấu)

    c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công , ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện.
    d) Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: 
    Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng LĐ - TB & XH, Phòng Tư pháp, Phòng VH và TT, Trung tâm VH - TT & TT, Đài Truyền thanh, Trung tâm GDNN và GDTX, quản lý nhà nước đối với hoạt động của các trường Trung học phổ thông; các đơn vị sự nghiệp Y tế, các tổ chức xã hội đặc thù, Hội nghề nghiệp trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

Chủ tịch UBND huyện:
Ông: Mai Thanh Ngon

Số điện thoại: 0918.062.521


a) Phụ trách chung, lãnh đạo, quản lý điều hành toàn diện các mặt công tác của UBND huyện, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại Điều 29 Luật tổ chức chính quyền địa phương. 

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây: 

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của huyện; quy hoạch phát triển các ngành thuộc lĩnh vực do Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo, điều hành, quy hoạch đô thị. 

- Điều hành lĩnh vực Tài chính - ngân sách, xây dựng cơ bản, đầu tư công.

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng dân dụng, quản lý phát triển đô thị, giao thông vận tải, điện, nước, khoa học công nghệ.

- Công tác đảm bảo an toàn giao thông.

- Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Công tác Thi hành án dân sự.

- Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí thực hành tiết kiệm.

- Công tác tôn giáo.

- Công tác xây dựng chính quyền, địa giới hành chính, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; cải cách hành chính; chương trình công tác, Quy chế làm việc của UBND huyện.

- Công tác xây dựng nông thôn mới.

- Công tác Nội chính, Thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

- Những nhiệm vụ đột xuất thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện; những giải pháp có tính chiến lược, quan trọng, đột phá thuộc chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện và những vấn đề khác mà pháp luật qui định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

- Quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với các Sở, ngành tỉnh, các cơ quan Đảng thuộc Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (đơn vị huyện Thạnh Trị), một số cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các Tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn huyện (các Ngân hàng), Chi nhánh Điện lực, Xí nghiệp cấp nước.

c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, Thanh tra Nhà nước, Phòng Nội vụ, phòng Kinh tế & Hạ tầng, Đội Quản lý duy tu sửa chữa các công trình giao thông huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự, Chi cục Thi hành án dân sự, Chỉ đạo kiểm tra cơ quan Thuế và các cơ quan được giao nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn huyện. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn.  Các Phó Chủ tịch UBND huyện:
Ông: Trương Vũ Phương

Số điện thoại: 0939.545.484


a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện. Thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện khi Chủ tịch đi vắng hoặc được Chủ tịch ủy quyền. Trực tiếp lãnh đạo, điều hành Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, xử lý công việc hành chính hàng ngày của Ủy ban nhân dân huyện.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây: 

Giải quyết các công việc thường xuyên về văn hóa xã hội bao gồm: Giáo dục và đào tạo; Văn hóa - Thông tin, Thể dục thể thao;Truyền thanh; Bưu chính viễn thông; Y tế; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; LĐ - TB & XH; Dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo trợ xã hội; Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế; Dân tộc và các vấn đề xã hội khác.

- Quản lý nhà nước về Hành chính - tư pháp, bổ trợ tư pháp; thi đua khen thưởng.

- Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH.

- Quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với các cơ quan Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức Hội, Đoàn thể cấp huyện, một số cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn có liên quan đến lĩnh vực phụ trách: Bảo hiểm xã hội, Bưu điện, Trung tâm Viễn thông, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện.  

- Làm nhiệm vụ Trưởng các Ban Chỉ đạo có liên quan đến nhiệm vụ được phân công phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công , ủy quyền của Chủ tịch.

c) Theo dõi,  chỉ đạo: Văn phòng HĐND & UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng LĐ - TB & XH, Phòng VH và TT, Trung tâm VH - TT & TT huyện, Phòng Dân tộc, Phòng Tư pháp, Đài Truyền thanh, Trung tâm GDNN và GDTX, Ban quản lý dự án Chương trình 135, quản lý nhà nước đối với hoạt động của các trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông; các đơn vị sự nghiệp Y tế, các tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp trong lĩnh vực được phân công phụ trách.
Ông: Lâm Hoàng Ninh

Số điện thoại: 0918.234.087


a) Phụ trách điều hành các công việc, lĩnh vực như sau:
- Nông nghiệp và phát triển nông thôn; công tác phòng, chống, khắc phục và giảm nhẹ thiên tai.
- Kinh tế tập thể, Hợp tác xã.
- Tài nguyên, môi trường; đất đai; đền bù giải phóng mặt bằng (kể cả qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất); thống kê.
- Xử lý các công việc thường xuyên về xây dựng nông thôn mới.
- Chủ tịch Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
b) Theo dõi chỉ đạo các cơ quan: Phòng NN và PTNT (kể cả Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện. Quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các Trạm, Trại thuộc khối nông nghiệp, Hội nghề nghiệp trong lĩnh vực được phân công phụ trách, Chi cục Thống kê.

Chủ tịch UBND huyện:
Ông: Mai Thanh Ngon

Số điện thoại: 0918.062.521


a) Phụ trách chung, lãnh đạo, quản lý điều hành toàn diện các mặt công tác của UBND huyện, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại Điều 29 Luật tổ chức chính quyền địa phương. 

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây: 

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của huyện; quy hoạch phát triển các ngành thuộc lĩnh vực do Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo, điều hành, quy hoạch đô thị. 

- Điều hành lĩnh vực Tài chính - ngân sách, xây dựng cơ bản, đầu tư công.

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng dân dụng, quản lý phát triển đô thị, giao thông vận tải, điện, nước, khoa học công nghệ.

- Công tác đảm bảo an toàn giao thông.

- Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Công tác Thi hành án dân sự.

- Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí thực hành tiết kiệm.

- Công tác tôn giáo.

- Công tác xây dựng chính quyền, địa giới hành chính, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; cải cách hành chính; chương trình công tác, Quy chế làm việc của UBND huyện.

- Công tác xây dựng nông thôn mới.

- Công tác Nội chính, Thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

- Những nhiệm vụ đột xuất thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện; những giải pháp có tính chiến lược, quan trọng, đột phá thuộc chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện và những vấn đề khác mà pháp luật qui định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

- Quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với các Sở, ngành tỉnh, các cơ quan Đảng thuộc Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (đơn vị huyện Thạnh Trị), một số cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các Tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn huyện (các Ngân hàng), Chi nhánh Điện lực, Xí nghiệp cấp nước.

c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, Thanh tra Nhà nước, Phòng Nội vụ, phòng Kinh tế & Hạ tầng, Đội Quản lý duy tu sửa chữa các công trình giao thông huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự, Chi cục Thi hành án dân sự, Chỉ đạo kiểm tra cơ quan Thuế và các cơ quan được giao nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn huyện. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn.  Các Phó Chủ tịch UBND huyện:
Ông: Trương Vũ Phương

Số điện thoại: 0939.545.484


a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện. Thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện khi Chủ tịch đi vắng hoặc được Chủ tịch ủy quyền. Trực tiếp lãnh đạo, điều hành Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, xử lý công việc hành chính hàng ngày của Ủy ban nhân dân huyện.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây: 

Giải quyết các công việc thường xuyên về văn hóa xã hội bao gồm: Giáo dục và đào tạo; Văn hóa - Thông tin, Thể dục thể thao;Truyền thanh; Bưu chính viễn thông; Y tế; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; LĐ - TB & XH; Dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo trợ xã hội; Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế; Dân tộc và các vấn đề xã hội khác.

- Quản lý nhà nước về Hành chính - tư pháp, bổ trợ tư pháp; thi đua khen thưởng.

- Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH.

- Quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với các cơ quan Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức Hội, Đoàn thể cấp huyện, một số cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn có liên quan đến lĩnh vực phụ trách: Bảo hiểm xã hội, Bưu điện, Trung tâm Viễn thông, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện.  

- Làm nhiệm vụ Trưởng các Ban Chỉ đạo có liên quan đến nhiệm vụ được phân công phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công , ủy quyền của Chủ tịch.

c) Theo dõi,  chỉ đạo: Văn phòng HĐND & UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng LĐ - TB & XH, Phòng VH và TT, Trung tâm VH - TT & TT huyện, Phòng Dân tộc, Phòng Tư pháp, Đài Truyền thanh, Trung tâm GDNN và GDTX, Ban quản lý dự án Chương trình 135, quản lý nhà nước đối với hoạt động của các trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông; các đơn vị sự nghiệp Y tế, các tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp trong lĩnh vực được phân công phụ trách.
Ông: Lâm Hoàng Ninh

Số điện thoại: 0918.234.087


a) Phụ trách điều hành các công việc, lĩnh vực như sau:
- Nông nghiệp và phát triển nông thôn; công tác phòng, chống, khắc phục và giảm nhẹ thiên tai.
- Kinh tế tập thể, Hợp tác xã.
- Tài nguyên, môi trường; đất đai; đền bù giải phóng mặt bằng (kể cả qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất); thống kê.
- Xử lý các công việc thường xuyên về xây dựng nông thôn mới.
- Chủ tịch Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
b) Theo dõi chỉ đạo các cơ quan: Phòng NN và PTNT (kể cả Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện. Quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các Trạm, Trại thuộc khối nông nghiệp, Hội nghề nghiệp trong lĩnh vực được phân công phụ trách, Chi cục Thống kê.

Chủ tịch UBND huyện:
Ông: Mai Thanh Ngon

Số điện thoại: 0918.062.521


a) Phụ trách chung, lãnh đạo, quản lý điều hành toàn diện các mặt công tác của UBND huyện, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại Điều 29 Luật tổ chức chính quyền địa phương. 

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây: 

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của huyện; quy hoạch phát triển các ngành thuộc lĩnh vực do Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo, điều hành, quy hoạch đô thị. 

- Điều hành lĩnh vực Tài chính - ngân sách, xây dựng cơ bản, đầu tư công.

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng dân dụng, quản lý phát triển đô thị, giao thông vận tải, điện, nước, khoa học công nghệ.

- Công tác đảm bảo an toàn giao thông.

- Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Công tác Thi hành án dân sự.

- Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí thực hành tiết kiệm.

- Công tác tôn giáo.

- Công tác xây dựng chính quyền, địa giới hành chính, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; cải cách hành chính; chương trình công tác, Quy chế làm việc của UBND huyện.

- Công tác xây dựng nông thôn mới.

- Công tác Nội chính, Thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

- Những nhiệm vụ đột xuất thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện; những giải pháp có tính chiến lược, quan trọng, đột phá thuộc chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện và những vấn đề khác mà pháp luật qui định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

- Quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với các Sở, ngành tỉnh, các cơ quan Đảng thuộc Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (đơn vị huyện Thạnh Trị), một số cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các Tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn huyện (các Ngân hàng), Chi nhánh Điện lực, Xí nghiệp cấp nước.

c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, Thanh tra Nhà nước, Phòng Nội vụ, phòng Kinh tế & Hạ tầng, Đội Quản lý duy tu sửa chữa các công trình giao thông huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự, Chi cục Thi hành án dân sự, Chỉ đạo kiểm tra cơ quan Thuế và các cơ quan được giao nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn huyện. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn.  Các Phó Chủ tịch UBND huyện:
Ông: Trương Vũ Phương

Số điện thoại: 0939.545.484


a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện. Thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện khi Chủ tịch đi vắng hoặc được Chủ tịch ủy quyền. Trực tiếp lãnh đạo, điều hành Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, xử lý công việc hành chính hàng ngày của Ủy ban nhân dân huyện.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây: 

Giải quyết các công việc thường xuyên về văn hóa xã hội bao gồm: Giáo dục và đào tạo; Văn hóa - Thông tin, Thể dục thể thao;Truyền thanh; Bưu chính viễn thông; Y tế; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; LĐ - TB & XH; Dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo trợ xã hội; Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế; Dân tộc và các vấn đề xã hội khác.

- Quản lý nhà nước về Hành chính - tư pháp, bổ trợ tư pháp; thi đua khen thưởng.

- Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH.

- Quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với các cơ quan Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức Hội, Đoàn thể cấp huyện, một số cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn có liên quan đến lĩnh vực phụ trách: Bảo hiểm xã hội, Bưu điện, Trung tâm Viễn thông, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện.  

- Làm nhiệm vụ Trưởng các Ban Chỉ đạo có liên quan đến nhiệm vụ được phân công phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công , ủy quyền của Chủ tịch.

c) Theo dõi,  chỉ đạo: Văn phòng HĐND & UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng LĐ - TB & XH, Phòng VH và TT, Trung tâm VH - TT & TT huyện, Phòng Dân tộc, Phòng Tư pháp, Đài Truyền thanh, Trung tâm GDNN và GDTX, Ban quản lý dự án Chương trình 135, quản lý nhà nước đối với hoạt động của các trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông; các đơn vị sự nghiệp Y tế, các tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp trong lĩnh vực được phân công phụ trách.
Ông: Lâm Hoàng Ninh

Số điện thoại: 0918.234.087


a) Phụ trách điều hành các công việc, lĩnh vực như sau:
- Nông nghiệp và phát triển nông thôn; công tác phòng, chống, khắc phục và giảm nhẹ thiên tai.
- Kinh tế tập thể, Hợp tác xã.
- Tài nguyên, môi trường; đất đai; đền bù giải phóng mặt bằng (kể cả qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất); thống kê.
- Xử lý các công việc thường xuyên về xây dựng nông thôn mới.
- Chủ tịch Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
b) Theo dõi chỉ đạo các cơ quan: Phòng NN và PTNT (kể cả Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện. Quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các Trạm, Trại thuộc khối nông nghiệp, Hội nghề nghiệp trong lĩnh vực được phân công phụ trách, Chi cục Thống kê.

Chủ tịch UBND huyện:
Ông: Mai Thanh Ngon

Số điện thoại: 0918.062.521


a) Phụ trách chung, lãnh đạo, quản lý điều hành toàn diện các mặt công tác của UBND huyện, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại Điều 29 Luật tổ chức chính quyền địa phương. 

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây: 

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của huyện; quy hoạch phát triển các ngành thuộc lĩnh vực do Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo, điều hành, quy hoạch đô thị. 

- Điều hành lĩnh vực Tài chính - ngân sách, xây dựng cơ bản, đầu tư công.

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng dân dụng, quản lý phát triển đô thị, giao thông vận tải, điện, nước, khoa học công nghệ.

- Công tác đảm bảo an toàn giao thông.

- Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Công tác Thi hành án dân sự.

- Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí thực hành tiết kiệm.

- Công tác tôn giáo.

- Công tác xây dựng chính quyền, địa giới hành chính, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; cải cách hành chính; chương trình công tác, Quy chế làm việc của UBND huyện.

- Công tác xây dựng nông thôn mới.

- Công tác Nội chính, Thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

- Những nhiệm vụ đột xuất thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện; những giải pháp có tính chiến lược, quan trọng, đột phá thuộc chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện và những vấn đề khác mà pháp luật qui định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

- Quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với các Sở, ngành tỉnh, các cơ quan Đảng thuộc Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (đơn vị huyện Thạnh Trị), một số cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các Tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn huyện (các Ngân hàng), Chi nhánh Điện lực, Xí nghiệp cấp nước.

c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, Thanh tra Nhà nước, Phòng Nội vụ, phòng Kinh tế & Hạ tầng, Đội Quản lý duy tu sửa chữa các công trình giao thông huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự, Chi cục Thi hành án dân sự, Chỉ đạo kiểm tra cơ quan Thuế và các cơ quan được giao nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn huyện. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn.  Các Phó Chủ tịch UBND huyện:
Ông: Trương Vũ Phương

Số điện thoại: 0939.545.484


a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện. Thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện khi Chủ tịch đi vắng hoặc được Chủ tịch ủy quyền. Trực tiếp lãnh đạo, điều hành Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, xử lý công việc hành chính hàng ngày của Ủy ban nhân dân huyện.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây: 

Giải quyết các công việc thường xuyên về văn hóa xã hội bao gồm: Giáo dục và đào tạo; Văn hóa - Thông tin, Thể dục thể thao;Truyền thanh; Bưu chính viễn thông; Y tế; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; LĐ - TB & XH; Dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo trợ xã hội; Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế; Dân tộc và các vấn đề xã hội khác.

- Quản lý nhà nước về Hành chính - tư pháp, bổ trợ tư pháp; thi đua khen thưởng.

- Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH.

- Quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với các cơ quan Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức Hội, Đoàn thể cấp huyện, một số cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn có liên quan đến lĩnh vực phụ trách: Bảo hiểm xã hội, Bưu điện, Trung tâm Viễn thông, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện.  

- Làm nhiệm vụ Trưởng các Ban Chỉ đạo có liên quan đến nhiệm vụ được phân công phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công , ủy quyền của Chủ tịch.

c) Theo dõi,  chỉ đạo: Văn phòng HĐND & UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng LĐ - TB & XH, Phòng VH và TT, Trung tâm VH - TT & TT huyện, Phòng Dân tộc, Phòng Tư pháp, Đài Truyền thanh, Trung tâm GDNN và GDTX, Ban quản lý dự án Chương trình 135, quản lý nhà nước đối với hoạt động của các trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông; các đơn vị sự nghiệp Y tế, các tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp trong lĩnh vực được phân công phụ trách.
Ông: Lâm Hoàng Ninh

Số điện thoại: 0918.234.087


a) Phụ trách điều hành các công việc, lĩnh vực như sau:
- Nông nghiệp và phát triển nông thôn; công tác phòng, chống, khắc phục và giảm nhẹ thiên tai.
- Kinh tế tập thể, Hợp tác xã.
- Tài nguyên, môi trường; đất đai; đền bù giải phóng mặt bằng (kể cả qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất); thống kê.
- Xử lý các công việc thường xuyên về xây dựng nông thôn mới.
- Chủ tịch Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
b) Theo dõi chỉ đạo các cơ quan: Phòng NN và PTNT (kể cả Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện. Quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các Trạm, Trại thuộc khối nông nghiệp, Hội nghề nghiệp trong lĩnh vực được phân công phụ trách, Chi cục Thống kê.

THÔNG BÁO


VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH


SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 127456
Cơ quan chủ quản: HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: 02993 866 332 - Fax: 02993 866 100 - Email: vpubthanhtri@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn "HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.