CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

1. VĂN PHÒNG HĐND&UBND
Địa chỉ: Khu hành chính UBND huyện, ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị.
Số điện thoại: 02993866332
Email: vpubthanhtri@gmail.com
Mail công vụ: vanphong.huyentt@soctrang.gov.vn
Chánh Văn phòng HĐND&UBND: Phạm Thị Tuyết Nhung
Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND: Phan Thị Ngọc Thảo
Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND: Hứa Tấn Lộc
Chức năng Văn phòng HĐND&UBND: là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; tham mưu tổng hơp cho HĐND&UBND về hoạt động của HĐND&UBND; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND&UBND và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND&UBND.  

2. PHÒNG NỘI VỤ
Địa chỉ: Khu hành chính UBND huyện, ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị.
Số điện thoại: 02993867600
Email: dangthanhnhientt@yahoo.com
Mail công vụ: phongnv.huyentt@soctrang.gov.vn
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Bình
Phó Trưởng phòng: Trần Công Đoàn
Phó Trưởng phòng: Ngô Hùng Phong
Chức năng Phòng Nội vụ: là cơ quan chuyên môn dưới sự quản lý, lãnh đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự lãnh đạo về công tác chuyên môn của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng. Phòng có nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về tổ chức, cải cách hành chính, chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng và quản lý nhà nước về công tác thanh niên; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

3. PHÒNG TƯ PHÁP

Địa chỉ: Khu hành chính UBND huyện, ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị.
Số điện thoại: 02993866180
Email: phongtuphapthanhtri@gmail.com
Mail công vụ: phongtp.huyentt@soctrang.gov.vn
Trưởng phòng: Nguyễn Thành Đông
Phó Trưởng phòng: Võ Thị Mỹ Loan
Chức năng Phòng Tư Pháp: là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp.

4. THANH TRA NHÀ NƯỚC
Địa chỉ: ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị
Số điện thoại: 02993866210
Email: thanhtratt@gmail.com
Mail công vụ: thanhtra.huyentt@soctrang.gov.vn
Chánh Thanh tra: Lương Quốc Khởi
Phó Chánh Thanh Tra: Nguyễn Tấn Vẹn
Phó Chánh Thanh Tra: Nguyễn Văn Thương
Chức năng Thanh Tra huyện: là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện. Đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Thanh Tra tỉnh.

 
5. PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Địa chỉ: Khu hành chính UBND huyện, ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị.
Số điện thoại: 02993866334
Email: nuongdo76@gmail.com
Mail công vụ: phongldtbxh.huyentt@soctrang.gov.vn
Trưởng phòng: Lý Văn Trường
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Giàu

Chức năng Phòng Lao động -Thương Binh và xã hội: là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động, việc làm, dạy nghề, tiền lương, tiền công; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

6. PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: ấp 2, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị.
Số điện thoại: 02993866492
Email: lamtoloan@ymail.com
Mail công vụ: phongtnmt.huyentt@soctrang.gov.vn
Trưởng phòng: Nguyễn Trường Giang
Phó Trưởng phòng: Trần Văn Út
Phó Trưởng phòng: Trần Văn Cước
Chức năng Phòng Tài nguyên và Môi Trường: là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, làm tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện về công tác quản lý nhà nước về: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoán sản, môi trường; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi Trường.

7. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Địa chỉ: ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị.
Số điện thoại: 02993866219
Email: camnongnghiep@gmail.com
Mail công vụ: phongnnptnt.huyentt@soctrang.gov.vn
Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Phụng
Phó Trưởng phòng: Trần Trang Nhã
Chức năng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, nông thôn, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương; Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm vê việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy dịnh của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện; giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc các lĩnh vuc quản lý của phòng theo quy định của pháp luât; phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo vê nông nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật. 
 

8. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: ấp 2, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị.
Số điện thoại: 02993866202 
Email: pgdthanhtri@soctrang.edu.vn
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Dũ

Phó Trưởng phòng: Lâm Thị Loan Em

Phó Trưởng phòng: Lâm Kim Hà

Chức năng Phòng Giáo dục và Đào tạo: là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuần nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng.


9. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH
Địa chỉ: Khu hành chính UBND huyện, ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị.
Số điện thoại: 02993866228
Email: ptcthanhtri@gmail.com
Mail công vụ: phongtckh.huyentt@soctrang.gov.vn
Trưởng phòng: Lư Xuân Lái
Phó Trưởng phòng: Trần Lê Diễm Châu
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Trạng
Chức năng Phòng Tài chính – Kế hoạch: là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản; quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh, tổng hợp, thống nhất quản lý kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch - Đầu tư.

10. PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG
Địa chỉ: Khu hành chính UBND huyện, ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị.
Số điện thoại: 02993866312
Email: phong.htkt@yahoo.com
Mail công vụ: phongktht.huyentt@soctrang.gov.vn
Trưởng phòng: Lý Hòa Sang
Phó Trưởng phòng: Huỳnh Chiến Nguyện
Phó Trưởng phòng:Lê Thị Như Ý

 Chức năng Phòng Kinh tế và Hạ tầng: là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị; giao thông; khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Công thương, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Xây dựng, Sở giao thông vận tải tỉnh.

 
11. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
Địa chỉ: Khu hành chính UBND huyện, ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị.
Số điện thoại: 02993866258
Email: pvhtt.thanhtri@gmail.com
Mail công vụ: phongvhtt.huyentt@soctrang.gov.vn
Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Thống
Phó Trưởng phòng: Ngô Hoàng Thanh
Phó Trưởng phòng: Lê Thị Kim Liên

Chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh trên địa bàn huyện Thạnh Trị; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.

12 PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN
Địa chỉ: Khu hành chính UBND huyện, ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị.
Số điện thoại:
Email:
Mail công vụ:
Trưởng phòng: Liêu Trinh Húy
Phó Trưởng phòng: Sơn Danh

Phòng Dân tộc là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác, dân tộc và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
Địa chỉ: Khu hành chính UBND huyện, ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị.
Số điện thoại: 02993867770
Email: nttgiang@soctrang.gov.vn
Chuyên viên trực: Nguyễn Thị Trúc GiangTHÔNG BÁO


VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH


SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 257488
Cơ quan chủ quản: HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: 02993 866 332 - Fax: 02993 866 100 - Email: vpubthanhtri@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn "HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.