Kỳ họp thứ 17

VĂN KIỆN CHÍNH THỨC KỲ HỌP THỨ 17 HĐND HUYỆN THẠNH TRỊ KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
STT Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
01  169/GM-HĐND  Giấy mời v/v kỳ họp thứ 17 HĐND huyện Thạnh Trị, khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021
HĐND huyện Thạnh Trị 04/12/2020 Xem
02 282/BC-UBND (Đã cập nhật lại)  Báo cáo v/v tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 UBND huyện Thạnh Trị 27/11/2020 Xem
03 284/BC-UBND  Báo cáo v/v công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 UBND huyện Thạnh Trị 01/12/2020 Xem
04  BC  Báo cáo v/v tổng hợp ý kiến - kiến nghị của cử tri giải trình của các ngành kỳ họp thứ 17 - HĐND huyện Thạnh Trị, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND huyện Thạnh Trị; các ngành có liên quan 27/11/2020 Xem
05 285/BC-UBND  Báo cáo v/v công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 UBND huyện Thạnh Trị 01/12/2020 Xem
06 286/BC-UBND  Báo cáo v/v tình hình, kết quả thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; hòa giải ở cơ sở năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 UBND huyện Thạnh Trị
01/12/2020 Xem
07  88/BC-TA Báo cáo v/v công tác thụ lý, xét xử các loại án năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 Tòa án nhân dân huyện Thạnh Trị 24/11/2020 Xem 
08 400/BC-VKS Báo cáo của Viện trưởng VKSND huyện Thạnh Trị tại kỳ họp thứ 17 - HĐND huyện Thạnh Trị, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021  Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị 25/11/2020 Xem
09 1137/CCTHADS  Báo cáo v/v kết quả công tác thi hành dân sự, hành chính năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 Chi cục THADS huyện Thạnh Trị 30/9/2020 Xem 
10 160/TB-MTTQ-BTT  Thông báo v/v kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng Chính quyền năm 2020, tại kỳ họp lần thứ 17 - HĐND huyện Thạnh Trị, khóa XI   Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Thạnh Trị 16/11/2020 Xem
11   289/BC-UBND Báo cáo v/v kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn huyện Thạnh Trị UBND huyện Thạnh Trị
 01/12/2020 Xem
12  291/BC-UBND (Đã cập nhật lại) Báo cáo v/v tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 và kế hoạch năm 2021 trên địa bàn huyện Thạnh Trị UBND huyện Thạnh Trị
07/12/2020 Xem
13 611/TTr-UBND  Tờ trình v/v kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 UBND huyện Thạnh Trị
07/12/2020 Xem
14 612/TTr-UBND  (Đã cập nhật lại) Tờ trình v/v điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng năm 2020 UBND huyện Thạnh Trị
07/12/2020 Xem
15 613/TTr-UBND (Đã cập nhật lại) Tờ trình v/v điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 (Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý) UBND huyện Thạnh Trị
07/12/2020 Xem
16 614/TTr-UBND
(Đã cập nhật lại) Tờ trình v/v kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, huyện Thạnh Trị UBND huyện Thạnh Trị 07/12/2020 Xem
17  615/TTr-UBND (Đã cập nhật lại)  Tờ trình v/v phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021, huyện Thạnh Trị UBND huyện Thạnh Trị
07/12/2020 Xem
18 175/BC-HĐND  Báo cáo v/v kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Thường trực HĐND huyện HĐND huyện Thạnh Trị
04/12/2020 Xem
19 177/BC-HĐND  Báo cáo v/v kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thạnh Trị, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND huyện Thạnh Trị
04/12/2020 Xem
20 292/BC-UBND  (Đã cập nhật lại)  Báo cáo v/v tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2020 và dự toán ngân sách huyện Thạnh Trị, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021 UBND huyện Thạnh Trị 07/12/2020 Xem
21 180/BC-HĐND   Báo cáo v/v kết quả công tác năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Ban pháp chế HĐND huyện HĐND huyện Thạnh Trị
10/12/2020 Xem
22 181/BC-HĐND  Báo cáo v/v thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện trình tại kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Thạnh Trị, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND huyện Thạnh Trị
11/12/2020 Xem
23 182/BC-HĐND  Báo cáo v/v thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội trình tại kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Thạnh Trị, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND huyện Thạnh Trị
11/12/2020 Xem
24 183/TTr-HĐND   Tờ trình v/v tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2021 HĐND huyện Thạnh Trị
11/12/2020
Xem
25 184/BC-HĐND   Báo cáo v/v kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri năm 2020 HĐND huyện Thạnh Trị
11/12/2020 Xem
NGHỊ QUYẾT
01 58/NQ-HĐND Nghị quyết v/v kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025  HĐND huyện Thạnh Trị  18/12/2020  Xem
02  59/NQ-HĐND  Nghị quyết v/v phát triển kinh tế - xã hội năm 2021  HĐND huyện Thạnh Trị  18/12/2020  Xem
03 60/NQ-HĐND  Nghị quyết v/v điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện Thạnh Trị năm 2020
 HĐND huyện Thạnh Trị  18/12/2020  Xem
04 61/NQ-HĐND  Nghị quyết v/v dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương huyện Thạnh Trị năm 2021
 HĐND huyện Thạnh Trị  18/12/2020  Xem
05  62/NQ-HĐND  Nghị quyết v/v tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện
 HĐND huyện Thạnh Trị  18/12/2020  Xem
06 63/NQ-HĐND  Nghị quyết v/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 
 HĐND huyện Thạnh Trị  18/12/2020  Xem
07  64/NQ-HĐND  Nghị quyết v/v kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 huyện Thạnh Trị  HĐND huyện Thạnh Trị   18/12/2020  Xem

THÔNG BÁO


VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH


SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 257509
Cơ quan chủ quản: HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: 02993 866 332 - Fax: 02993 866 100 - Email: vpubthanhtri@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn "HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.