Kỳ họp thứ nhất

STT

Số văn bản

Trích yếu

Cơ quan ban hành

Ngày ký

Tòan văn

 1 144/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
UBND huyện
21/6/2021  Xem
 2  77/BC-HĐND Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND huyện HĐND huyện 21/6/2021  Xem
 3  60/BC-HĐND Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban KT-XH HĐND huyện HĐND huyện
15/6/2021  Xem
 4 59/BC-HĐND Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND huyện HĐND huyện
 14/6/2021  Xem
 5 58/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2020 HĐND huyện 14/6/2021  Xem
57/TTr-HĐND Tờ trình giám sát năm 2022 Thường trực HĐND huyện
 Xem
 6 212/TB-MTTQ-BTT Thông báo của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 Ủy ban MTTQVN huyện 11/6/2021   Xem
 7 138/BC-UBND Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của huyện UBND huyện  15/6/2021  Xem
 8 134/BC-UBND Báo cáo thu - chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021 huyện Thạnh Trị UBND huyện  15/6/2021  Xem
 9 135/BC-UBND Báo cáo sử dụng vốn dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 UBND huyện  15/6/2021  Xem
 10 137/BC-UBND Báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021 của huyện UBND huyện  15/6/2021  Xem
 11 129/BC-UBND Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại - tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của huyện UBND huyện  14/6/2021  Xem
 12 139/BC-UBND Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2021 UBND huyện  15/6/2021  Xem
 13 128/BC-UBND Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 UBND huyện  11/6/2021  Xem
 14 136/BC-UBND Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 UBND huyện  15/6/2021  Xem
 15 40/BC-TA Báo cáo công tác thụ lý, xét xử các loại án của Tòa án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 Tòa án nhân dân huyện  09/6/2021  Xem
 16 209/BC-VKS Báo cáo công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 Viện Kiểm sát nhân dân huyện 09/6/2021  Xem
 17 70/CCTHADS Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Chi cục Thi hành án dân sự huyện 31/5/2021  Xem
 18 76/TTr-HĐND Tờ trình v/v tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2021 HĐND huyện
21/6/2021  Xem
 19  383/TTr-UBND  Tờ trình v/v điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng năm 2021 UBND huyện  18/6/2021  Xem
 20  384/TTr-UBND  Tờ trình v/v điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý) UBND huyện  18/6/2021  Xem
 21  385/TTr-UBND  Tờ trình v/v điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý) UBND huyện  18/6/2021  Xem
 22  386/TTr-UBND  Tờ trình v/v điều chỉnh nguồn vốn dự án cầu nhà ông Lâm Ken - lộ Xóm Tro 1, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng UBND huyện  18/6/2021  Xem
 23  387/TTr-UBND  Tờ trình v/v quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa Trường tiểu học Phú Lộc 2, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng UBND huyện  18/6/2021  Xem
 24  388/TTr-UBND  Tờ trình v/v quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng phòng học Trường tiểu học Hưng Lợi, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng UBND huyện  18/6/2021  Xem
 25   389/TTr-UBND  Tờ trình v/v quyết định chủ trương đầu tư dự án Đuờng giao thông nông thôn xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng UBND huyện  18/6/2021  Xem
 26  390/TTr-UBND  Tờ trình v/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hàng rào phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng UBND huyện  18/6/2021  Xem
 27 391/TTr-UBND    Tờ trình v/v quyết định chủ trương đầu tư dự án Hội trường UBND thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng UBND huyện  18/6/2021  Xem
 28 156/BC-MTTQ-BTT  Thông báo v/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc họp tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026  BTT Ủy ban MTTQVN huyện 09/6/2021  Xem
           
    VĂN KIỆN CHÍNH THỨC      
 1 01/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND huyện    Xem
 2 02/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chửc danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND huyện 28/6/2021  Xem
 3 03/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026   HĐND huyện 28/6/2021  Xem
 4 04/NQ-HĐND Nghị quyết về số lượng Ủy viên 02 Ban của Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND huyện 28/6/2021  Xem
 5 05/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND huyện 28/6/2021  Xem
 6 06/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND huyện 28/6/2021  Xem
 7 07/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử các ủy viên ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND huyện 28/6/2021  Xem
 8 08/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Thạnh Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND huyện 28/6/2021  Xem
 9 09/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, Nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND huyện 29/6/2021
 Xem
 10 10/NQ-HĐND Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022  HĐND huyện 29/6/2021
 Xem
 11 11/NQ-HĐND
Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021  HĐND huyện 29/6/2021
 Xem
 12 12/NQ-HĐND
Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện Thạnh Trị năm 2020  HĐND huyện 29/6/2021
 Xem
 13 13/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng năm 2021  HĐND huyện 29/6/2021
 Xem
 14 14/NQ-HĐND
Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý)  HĐND huyện 29/6/2021
 Xem
 15 15/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý)  HĐND huyện 29/6/2021
 Xem
 16 16/NQ-HĐND
Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hàng rào phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng  HĐND huyện 29/6/2021
 Xem
 17 17/NQ-HĐND
Nghị quyết vê điều chỉnh nguồn vốn dự án cầu nhà ông Lâm Ken - lộ Xóm Tro 1, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng  HĐND huyện 29/6/2021
 Xem
 18 18/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Hội trường UBND thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng  HĐND huyện 29/6/2021
 Xem
 19 19/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Phú Lộc 2, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng  HĐND huyện 29/6/2021
 Xem
 20 20/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng phòng học Trưòng Tiểu học Hưng Lợi, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng  HĐND huyện 29/6/2021
 Xem
 21 21/NQ-HĐND
Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nông thôn xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng   HĐND huyện 29/6/2021
 Xem
 22 22/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc sáp nhập Phòng Y tế vào Văn phòng Hội đồng nhân dân vả Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị  HĐND huyện 29/6/2021
 Xem
 23 23/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn Danh sách Trưởng ban, Phó Trưởng ban 02 Ban của Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
 HĐND huyện 01/7/2021  Xem
 24 24/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND huyện 05/7/2021
 Xem
 25 35/NQ-HĐND Nghị quyết về phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân huyện Thạnh Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND huyện 09/7/2021  Xem
 26 36/NQ-HĐND
Nghị quyết về phê chuẩn Danh sách ủy viên Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND huyện 09/7/2021
 Xem
 27 37/NQ-HĐND
Nghị quyết về phê chuẩn Danh sách ủy viên Ban kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND huyện 09/7/2021
 Xem
 28   Bài phát biểu của Chủ tịch UBND huyện      Xem
 29   Biên bản kỳ họp      Xem

THÔNG BÁO


VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH


SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 257668
Cơ quan chủ quản: HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: 02993 866 332 - Fax: 02993 866 100 - Email: vpubthanhtri@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn "HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.