Kỳ họp thứ 3

STT

Số văn bản

Trích yếu

Cơ quan ban hành

Ngày ký

Tòan văn

1 205/BC-THADS  Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự năm 2021  Chi cục THADS huyện  30/9/2021 Xem
2 252/TB-MTTQ-BTT  Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 tại kỳ họp lần thứ 2 - HĐND huyện, khóa XII  Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện  22/11/2021 Xem
3 298/BC-UBND  Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022  UBND huyện  26/11/2021 Xem
4 299/BC-UBND  Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, hòa giải ở cơ sở năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022  UBND huyện  26/11/2021 Xem
5 300/BC-UBND  Báo cáo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021  UBND huyện  26/11/2021 Xem
6 367/BC-VKS  Báo cáo của Viện trưởng VKSND huyện Thạnh Trị tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  VKSND huyện  25/11/2021 Xem
7  402/BC-TA  Báo cáo công tác thụ lý, xét xử các loại án năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022 Tòa án huyện  25/11/2021 Xem
8 180/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện Thạnh Trị, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND huyện 06/12/2021 Xem
9 322/BC-UBND Báo cáo về việc tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 UBND huyện 08/12/2021 Xem
10 174/BC-HĐND Báo cáo về việc kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Thường trực HĐND huyện HĐND huyện 30/11/2021 Xem
11 181/TTr-HĐND Tờ trình về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2022 của HĐND huyện HĐND huyện
09/12/2021 Xem
12 182/TTr-HĐND Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND huyện
09/12/2021 Xem
13 156/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND huyện Thạnh Trị, khóa XI, nhiệm kỳ, 2016-2021 HĐND huyện 15/11/2021 Xem
14 184/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thạnh Trị HĐND huyện 10/12/2021 Xem
15 185/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế trình kỳ họp thứ 3, HĐND huyện, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 HĐND huyện 10/12/2021 Xem
16 328/BC-UBND  Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 và kế hoạch năm 2022 trên địa bàn huyện Thạnh Trị
UBND huyện 10/12/2021 Xem
17 329/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn huyện Thạnh Trị
UBND huyện 10/12/2021
Xem
18 327/BC-UBND
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2021 UBND huyện 10/12/2021
Xem
19 2260/TTr-UBND
Tờ trình điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng năm 2021
UBND huyện
10/12/2021
Xem
20 332/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 và dự toán kinh phí năm 2022 UBND huyện 13/12/2021 Xem
21 333/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2021 và dự toán ngân sách huyện Thạnh Trị, phương án bổ sung ngân sách huyện năm 2022 UBND huyện
13/12/2021 Xem
22 2259/TTr-UBND Tờ trình kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, huyện Thạnh Trị UBND huyện
10/12/2021 Xem
23 2266/TTr-UBND Tờ trình phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022, huyện Thạnh Trị UBND huyện
14/12/2021 Xem
24 186/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND huyện 13/12/2021 Xem
25 162/BC-TT.HĐND Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND huyện, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND huyện 19/11/2021 Xem
     NGHỊ QUYẾT      
 1 41/NQ-HĐND Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND huyện 17/12/2021 Xem
 2 42/NQ-HĐND
Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện chuyên đề "Việc thực hiện kế hoạch đẩy nhanh cải cách hành chính hướng tới xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2020-2025", trên địa bàn huyện Thạnh Trị năm 2020-2022 HĐND huyện 17/12/2021 Xem
 3 43/NQ-HĐND
Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng năm 2021 HĐND huyện 17/12/2021 Xem
 4 44/NQ-HĐND
Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 HĐND huyện 17/12/2021 Xem
 5 45/NQ-HĐND
Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương huyện Thạnh Trị năm 2022 HĐND huyện 17/12/2021 Xem
 6 46/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 huyện Thạnh Trị HĐND huyện
17/12/2021
Xem
 7 188/TB-HĐND Thông báo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND huyện
17/12/2021 Xem
8   Phát biểu của Chủ tịch UBND huyện tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Thạnh Trị, khóa XII     Xem
9   Biên bản kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Thạnh Trị, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
HĐND huyện   Xem

THÔNG BÁO


VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH


SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 257433
Cơ quan chủ quản: HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: 02993 866 332 - Fax: 02993 866 100 - Email: vpubthanhtri@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn "HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.