Kỳ họp thứ 8

STT

Số văn bản

Trích yếu

Cơ quan ban hành

Ngày ký

Tòan văn

1 143/KH-HĐND Hướng dẫn thảo luận tổ và thảo luận tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026
TT HĐND huyện
07/12/2022 Xem
2 297/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn huyện Thạnh Trị
UBND huyện 29/11/2022
Xem
3 298/BC-UBND
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách năm 2022 UBND huyện 29/11/2022 Xem
4 299/BC-UBND Báo cáo tình hình sử dụng nguồn tiết kiệm chi năm 2021 được chuyển nguồn sang năm 2022 UBND huyện
29/11/2022 Xem

5 301/BC-UBND  Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 UBND huyện
01/12/2022 Xem 
302/BC-UBND
 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 UBND huyện
01/12/2022  Xem
7 304/BC-UBND
 Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 30/11/2022) UBND huyện 05/12/2022
Xem
8 102/BC-TA  Báo cáo công tác thụ lý, xét xử các loại án năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 Tòa án nhân dân huyện
25/11/2022 Xem
9 244/BC-CCTHADS  Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự năm 2022  Chi cục THADS huyện 30/9/2022 Xem
10 320/BC-VKS  Báo cáo của Viện trưởng VKSND huyện Thạnh Trị tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Viện Kiểm sát nhân dân huyện 30/11/2022 Xem
11 331/TB-MTTQ-BTT  Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng Chính quyền năm 2022 tại kỳ họp lần thứ 8 - HĐND huyện Thạnh Trị, khóa XII  Ban Thường trực UBMTTQVN huyện 30/11/2022 Xem
12 1197/TTr-UBND  Tờ trình về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng năm 2022 UBND huyện
06/12/2022 Xem
13    Báo cáo tổng hợp ý kiến - kiến nghị của cử tri, giải trình của các ngành tại kỳ họp thứ 8     Xem
14 141/TTr-HĐND
Tờ trình ban hành Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
TT HĐND huyện
07/12/2022
Xem
15 142/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện HĐND huyện
07/12/2022 Xem
16 1204/TTr-UBND Tờ trình về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
UBND huyện 06/12/2022 Xem
17 308/BC-UBND
Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 và kế hoạch năm 2023 trên địa bàn huyện Thạnh Trị UBND huyện
06/12/2022
Xem
18 309/BC-UBND
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/11/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về việc giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý UBND huyện
06/12/2022
Xem
19 307/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
UBND huyện
06/12/2022 Xem
20 1200/TTr-UBND Tờ trình về việc giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý
UBND huyện 06/12/2022 Xem
21 1201/TTr-UBND Tờ trình về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
UBND huyện 06/12/2022 Xem
22 150/BC-HBND  Báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân huyện chuyên đề “ Việc thực hiện kế hoạch đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2020-2025” trên địa bàn huyện Thạnh Trị HĐND huyện 09/12/2022 Xem
23 153/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp (Thứ 3, Thứ 5) của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021-2022 HĐND huyện 09/12/2022 Xem
24 315/BC-UBND Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri giữa 2 kỳ họp năm 2022 trên địa bàn huyện Thạnh Trị
UBND huyện 09/12/2022 Xem
25 148/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị. Ban pháp chế HĐND huyện 08/12/2022 Xem
26 316/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2022 và dự toán
ngân sách huyện Thạnh Trị, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2023
UBND huyện 12/12/2022 Xem
27 155/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế trình kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ban pháp chế HĐND huyện 13/12/2022 Xem
28 1220/TTr-UBND
Tờ trình về việc phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023, huyện Thạnh Trị
UBND huyện
12/12/2022 Xem
29 156/TTr-HÐND Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết kết quả giám sát việc thực hiện kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp (thứ 3, thứ 5) của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021-2022
TT HĐND huyện 13/12/2022
Xem
30 157/BC-HĐND
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình tại kỳ họp thứ 8, khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
13/12/2022 Xem
31 158/BC-HĐND
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thạnh Trị
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
13/12/2022
Xem
32
330/BC-MTTQ-BTT Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Thạnh Trị BTT-MTTQVN huyện 22/11/2022 Xem
     NGHỊ QUYẾT    
 1 17/NQ-HĐND  Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND huyện
15/12/2022 Xem
 2 18/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND huyện
15/12/2022 Xem
 3 19/NQ-HĐND Nghị quyết về việc kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
HĐND huyện
16/12/2022
Xem
 4 20/NQ-HĐND Nghị quyết kết quả giám sát việc thực hiện kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp (thứ 3, thứ 5) Hội đồng nhân dân huyện năm 2021-2022
HĐND huyện
16/12/2022
Xem
 5 21/NQ-HĐND Nghị quyết  về việc kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân huyện chuyên đề “Việc thực hiện kế hoạch đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2020-2025” trên địa bàn huyện Thạnh Trị
HĐND huyện
16/12/2022 Xem
 6 22/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 HĐND huyện
16/12/2022 Xem
23/NQ-HĐND Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý HĐND huyện
16/12/2022 Xem
 8 24/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng năm 2022 HĐND huyện
16/12/2022 Xem
 9 25/NQ-HĐND Nghị quyết về việc dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương huyện Thạnh Trị năm 2023 HĐND huyện
16/12/2022 Xem
10 26/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023, huyện Thạnh Trị HĐND huyện
16/12/2022 Xem
11 27/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng HĐND huyện 16/12/2022 Xem
12   Phát biểu của Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị     Xem

THÔNG BÁO


VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH


SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 466620
Cơ quan chủ quản: HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: 02993 866 332 - Fax: 02993 866 100 - Email: vpubthanhtri@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn "HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.